logo
 Charterdato 29. oktober 1984  Torsdag 30. juni  2022 
INFORMASJON
 » Nyheter
 » Lenker
LIONS
 » Om Riska Lions
 » Lions Norge
 » Eruba-prosjektet
 » Tulipanaksjonen
 » Røde Fjær
 » Juleutlodning
 » Fureneset aktivitetssenter
 » Lions etiske norm
RISKADAGENE
 » Riskadagene 2018
 » Riskadagene 2017
 » Riskadagene 2016
 » Riskadagene 2015
 » Riskadagene 2014
 » Riskadagene 2013
 » Riskadagene 2012
 » Riskadagene 2011
 » Riskadagene 2010
 » Riskadagene 2009
 » Riskadagene 2008
 » Riskadagene 2007
 » Riskadagene 2006
 » Riskadagene 2005
 » Riskadagene 2004
 » Riskadagene 2003
 » Tidligere arrangement
 » Presseomtaler
TETTSTEDET HOMMERSÅK
 » Generell informasjon
 » Historikk
 » Verdt å se
 » Turforslag
 LIONS: Røde Fjær
Torsdag 29.01.15
Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne

Mobbing, krenkelser og høye krav til det perfekte ungdomsliv kan utløse stress og dårlig selvbilde. Dette skoleåret vil trolig mange elever og lærere oppleve at elevenes psykososiale problemer går ut over konsentrasjonen og læreevnen.

Vi vet også at mobbing har ført til selvmord blant barn og unge. Det er skolens lovpålagte plikt å forhindre mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø. Elevene har bedre forutsetninger for å lære når de trives med medelever, lærere og seg selv.

NOVA-rapporten «Ungdata, Nasjonale resultater 2013» viser at ungdomsgenerasjonen er mer veltilpasset og hjemmekjær. Likevel avdekker den at mange unge, og særlig jenter, sliter med psykiske helseplager. Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse 2013 bekrefter at en rekke skoler har høye mobbetall. Samtidig sier Opplæringsloven at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Tilbyr hjelp
Mange skoler sliter med å finne det gode verktøyet som kan hjelpe dem med å skape et bedre klassemiljø, forebygge mobbing, rus, og andre psykososiale problemer. Undervisningsprogrammet MITT VALG er et pedagogisk og godt faglig verktøy skolene kan bruke. Instruktører fra stiftelsen Det er mitt valg holder kurs om undervisningsprogrammet for ansatte på skoler og i barnehager over hele landet. Programmet er pedagogisk tilpasset barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Det kan også benyttes av ungdomsklubber og idrettslag. MITT VALG er anbefalt av Utdanningsdirektoratet, tilpasset Kunnskapsløftet,og er i samsvar med Opplæringsloven og Barnehageloven.

Lærerne, som tar i bruk MITT VALG, må benytte verktøyet over tid, og de får tilbud om oppfølgingskurs. Programmet benyttes blant annet i en mottaksklasse i Oslo med elever fra mange nasjoner. Det kan være en utfordring å få elever i en så sammensatt gruppe til å føle trygghet, utvikle selvtillit og gjensidig respekt. Læreren i mottaksklassen forteller at programmet bidrar svært positivt til å bygge opp elevenes selvbilde og skape et godt samarbeid i klassen.

På en stor, ny barneskole var det mye uro i klassene da lærerne og elevene skulle bli kjent med hverandre. Lærerne tok i bruk MITT VALG og lyktes med å skape gode klassemiljøer. Over hele landet har lærere erfart at verktøyet har bidratt til å styrke barn og unges selvbilde. Klassemiljøet og læringseffekten ble bedre. Foreldre og barn fikk et verktøy som gjorde det lettere å snakke om rusmidler. Ungdommene ble mer bevisste på å ta gode valg for livet.

Ikke kommersielt
MITT VALG kan benyttes sammen med andre programmer, men ingen tilsvarende tiltak i Norge kan vise til like høy aktivitet. Gjennom flere år har over 40 000 lærere gått på kurs i regi av stiftelsen Det er mitt valg. 600 000 barn og unge har deltatt i opplegget. Kurset er økonomisk støttet av Helsedirektoratet og Lions.

I dag benyttes programmet av mange kommuner, men fortsatt lar en rekke skoleeiere muligheten gå fra seg. En god nyhet bør være at programmet ikke er kommersielt, i motsetning til andre programmer skoleeierne kjøper. MITT VALG er gratis. Lions Røde Fjær 2015 har som mål å samle inn 30 millioner kroner til stiftelsen Det er mitt valg i løpet av høsten og vinteren. Det betyr at flere skoleeiere kan be Lions lokalt om økonomisk støtte til å sende lærerne på kurs.

MITT VALG er en norsk videreutviklet versjon av Lions Quest, og drives innenfor rammene til rettighetshaveren Lions Clubs International Foundation USA. I dag benyttes programmet i 85 land, med positiv effekt. Lokale Lions klubber organiserer innsamlingsaksjoner til støtte for programmet, tar kontakt med skolene og samarbeider med lokalsamfunnet. Lionsmedlemmenes oppgave er å være til tjeneste for samfunnet ved å støtte mennesker og gode prosjekter lokalt og globalt. Et viktig formål er å hjelpe barn og unge å utvikle seg i positiv retning. MITT VALG er ett av prosjektene som støttes av Lions.Lokale Lionsmedlemmer bidrar til organisering og finansieringen når ansatte i skoler og barnehager ønsker kurs hos profesjonelle instruktører.

Tydelige behov
En evalueringsrapport på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet viser at skoleeierne selv finner utstrakte manglernår det gjelder faglig kvalitet og læringsmiljø i egne skoler. Samtidig understreker lærerne at opplæring og konkrete verktøy for hvordan de skal jobbe med klassemiljøet er viktig. Lærerne ønsker en tydelig ledelse, som satser på å jobbe med et godt læringsmiljø (Delrapport 3; Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø).

Mange barn og unge har behov for verktøy som bidrar til å utvikle både den faglige og sosiale kompetansen.Gjennom MITT VALG lærer de å sette gode mål for sitt liv og ta ansvar for egen utvikling. De styrkes følelsesmessig og sosialt. Det gir bedre forutsetninger for god læring, og virker forebyggende i forhold til rus og psykiske problemer. MITT VALG bidrar til å utvikle den sosiale kompetansen med grunnleggende ferdigheter som empati, kommunikasjon og kritisk tenkning. Unge blir bedre i stand til å takle hverdagen gjennom gode holdninger, selvtillit og sosiale ferdigheter. Slik bidrar programmet til at nye generasjoner blir velfungerende voksne i yrkes- og samfunnslivet.

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Stadig flere politikere, fagfolk og foreldre erkjenner behovet for forebyggende arbeid. Men erkjennelsen må omsettes i praksis. For samfunnet er det dyrere å reparere de voksne. Holdningsskapende arbeid i skolen koster minimalt i forhold til de økonomiske utgiftene som følger med rus, kriminalitet og psykiske lidelser. Samtidig er gevinsten stor når flere får utdanning og deltar i arbeidslivet.

Av daglig leder Ivar Tollefsrud i stiftelsen Det er mitt valg

SØK

VELKOMMEN TIL WWW.RISKALIONS.NO

Lions Club Sandnes / Riska er nå på nett. Vårt mål med disse internettsidene er å gi informasjon om klubben og om bygda. Vi har laget en egen lenkeside med mer enn 200 lokale lenker, og vi tilbyr historikk og generell informasjon om Hommersåk. Har du spørsmål eller kommentarer, send en mail til webmaster.
RISKA LIONS CLUB
Riska Lions Club
Postboks 28
4395 HOMMERSÅK

Telefon 48 28 08 99
E-post: webmaster@riskalions.no

Charterdato: 29.10.1984
Klubbhus: Klokkarlåven, Stemmen
UTLEIE AV LIONSHUSET

Den gamle Klokkarlåven like ved Stemmen disponeres av Riska Lions. Huset er tilgjengelig for utleie. Bestill online.

ONLINE BOOKING AV KLOKKARLÅVEN
SITATET

Copyright 2013 © Lions Club Sandnes / Riska
  Utviklet av iServ AS / 
Commentum Forlag AS